Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Bil.
 • E-mail: marek.bil@pog999-wb.home.pl
 • Telefon: 74-842-61-10 wew.110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
 • Adres: Bolesława Chrobrego 39
  58-300 Wałbrzych
 • E-mail: pog999-wb@home.pl
 • Telefon: 74-842-61-10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu prowadzona jest na obszarze powiatu i miasta Wałbrzych.

Miejsce obsługi petentów:

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu      

58-300 Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 39

 

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym. Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od frontu od strony podjazdu a drugie od strony parkingu. Aby wejść do budynku należy wznieść się na podjazd i pokonać kilka stopni schodowych. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy.
 

W budynku znajdują się miejsca siedzące dla interesantów.

Ograniczenia architektoniczne:

Brak ogólnego planu budynku.
Brak planów pisanych językiem Brajla.
Brak pętli indukcyjnych.

Punkt obsługi klienta:

Brak punktu obsługi klienta.

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

Nie ma wydzielonych odrębnych pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla interesantów.

Pomieszczenie do opieki nad dziećmi:

W budynku nie ma takich pomieszczeń.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:    

Brak

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bil Marek
(2021-03-29 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Bil Marek
(2024-03-28 11:36:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki